banner1

  Borang Permohonan Menjadi Anggota KOOPJB

  Sila isikan borang permohonan ini untuk menjadi anggota KOOPJB. Selepas semua maklumat yang diperlukan telah diisi,sila tekan butang "HANTAR". Borang berserta maklumat ini akan dihantar terus ke alamat emel anda. Sila cetak untuk dibuat tandatangan dan hantarkan secara pos atau faksmili kepada kami.

  1. Keterangan Diri

  Nama
  *
  NoKP *
  Emel *
  Alamat Rumah
  Telefon Rumah Contohnya: 0323456789
  Telefon Bimbit Contohnya: 0123456789
  Tarikh Lahir
  Bangsa
  Jantina
  Nama Ibu

  2. Butiran Jawatan

  Jawatan
  Jabatan
  Alamat Jabatan
  No. Pekerja
  No. Gaji
  Telefon Pejabat
  Gaji (RM)

  2. Keterangan Suami/Isteri

  Nama Suami/Isteri
  Jawatan Suami/Isteri
  Jabatan Suami/Isteri
  Gaji Suami/Isteri (RM)


  Saya mengaku keterangan di atas adalah betul dan saya bersetuju membayar fi masuk sebanyak RM 20.00. Saya bersetuju mencarum yuran sebanyak RM Simpanan Khas sebanyak RM mengikut Undang-undang Kecil Koperasi, dan saya bersetuju melanggani syer sebanyak RM 100.00.

  4. IKRAR (UUK 14)


  Saya dengan ini berikrar yang saya terikat dengan undang-undang kecil dan aturan-aturan aktiviti yang sedia ada dan dengan apa-apa pindaan kepada undang-undang kecil dan aturan-aturan aktiviti tersebut yang dibuat di sisi undang-undang dan membenarkan koperasi ini memotong tiap-tiap bulan daripada gaji saya dan saya berikrar bersetuju supaya dipotong daripada gaji saya segala jumlah bayaran yang wajib dijelaskan kepada koperasi ini sama ada sebagai seorang aggota penghutang atau penjamin pinjaman apabila tuntutan dibuat keatas saya.

  5. WASI/PENAMA (UUK 18 ) (1)(2)

  Saya dengan ini menamakan No. K/P sebagai wasi/penama untuk menerima segala wang simpanan saya di Koperasi ini sekiranya kematian diri saya.